श्री सर्लाही ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ

क्र.सं.

कार्यसमिति सदस्यको नाम

पद

सम्पर्क न म्बर

उद्योगकको नाम ठेगाना

1  
श्री महेन्द्र महतो
अध्यक्ष    
2   निवर्तमान अध्यक्ष    
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
Copyright © 2012 :: Itta Bhatta Association :: All rights reserved. Powered by : Radiant Infotech Nepal